Арт Терапија: Влијанието на боите врз расположението

Во 1666 година, научникот Исак Њутон открил дека кога  белата светлина поминува низ призмата, таа се одделува во сите видливи бои. Њутон исто така открил дека секоја боја е составена од една бранова должина и не може да се одделува понатаму на други бои.

Понатамошните експерименти покажале дека светлината може да се комбинира и да формира други бои. На пример, црвената светлина измешана со жолта светлина создава портокалова боја. Некои бои, како што се зелената и магентата, кога се мешаат немаат никаков ефект и резултираат во бела светла боја.

И покрај општиот недостаток на истражување во оваа област, концептот на психологија на бои стана главна тема во маркетингот, уметноста, дизајнот и другите области. Голем дел од доказите во оваа новонастаната област се анегдотски во најдобар случај, но истражувачите и експертите направија неколку важни откритија и согледувања во врска со психологијата на бојата и ефектот што истите го имаат врз расположенијата, чувствата и однесувањето. Нашата следна работилница ќе ги обработува токму боите и нивното влијание врз нашето располжение.

Доколку некогаш сте се запрашале зошто боите имаат голема моќ врз нашите животи и какви ефекти боите имаат врз нашите тела и умови, оваа работилница е токму за вас.

За време на 75 минутното дружење ќе се обидеме да Ви дадеме кратка историја на боите преку нивното значење и нивните култоролошки аспекти.

Преку најразчини вежби ќе биде прикажано како играта со бои можете да го подобри расположението и кои бои помагаат при учењето.

Доколку сакате да бидете дел од оваа работилница се што треба да направите е да се регистрирате и да бидете спремни за онлајн дружба.

Обуката ќе биде реализирана онлај преку ZOOM платформата.

Не чекајте, пријавете се!

Линк за регистрација:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchChuWGy3YR3SbgdM6x5ZFSmR3yCTsOHK06fuluIYsapRj2g/viewform?usp=pp_url

Датум: 12.11.2020

Време: 19:00

Локација: Online/ZOOM

English: Art Therapy: Ways in which colours affect your mood

In 1666, the scientist Sir Isaac Newton discovered that when pure white light passes through a prism, it separates into all of the visible colours. Newton also found that each colour is made up of a single wavelength and cannot be separated any further into other colours.

Further experiments demonstrated that light could be combined to form other colours. For example, red light mixed with yellow light creates an orange colour. Some colours, such as green and magenta, cancel each other out when mixed and result in white light.

Despite the general lack of research in this area, the concept of colour psychology has become a hot topic in marketing, art, design, and other areas. Much of the evidence in this emerging area is anecdotal at best, but researchers and experts have made a few important discoveries and observations about the psychology of colour and the effect it has on moods, feelings, and behaviours. Our next workshop will be all about the colours and their impact on our feelings.

If you ever wonder why colour is such a powerful force in our lives and how and what effects can it have on our bodies and minds, this is the perfect workshop for you. During the 75 minutes, we will try to give you a brief history of colours through their meaning and cultural aspects.

Through various exercises, you will be introduced to how playing with colours can improve your mood and which colours can help you in the learning process. If you want to be part of this workshop all you have to do is register and be ready for a fun evening online.

The training will be held online through the ZOOM platform. Don’t wait, sign up!

Share on

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart