Талентот победува на игри, но тимската работа победува на натпревари!

Сѐ е полесно кога се работи сплотено, во тим. Тимската работа секогаш гарантира поголем успех! 🎉🎊

За таа цел, во рамките на нашата организација формиравме три тима: тим за социјални мрежи, тим за комуникација и тим за меки/младински вештини. Секој креативец кој сака да направи промени во општеството, ќе може да се вклучи во тимовите и да навлезе во работата на нашата организација.

🔵 Тим за социјални мрежи
Денес, кога сите информации ги добиваме онлајн, важно е да знаеме како најефикасно да раководиме со профилите на социјалните мрежи и да привлечеме најмногу публика. Наша цел ќе биде заеднички да ја креираме стратегијата за менаџирање со нашите Интернет профили!

🔴Тим за комуникација
Тимот за комуникација служи за да им помогне на младите да научат нешто повеќе за комуникацијата во ерата на информации. Главниот фокус ќе биде ставен врз активности, кои ќе имаат за цел да ги подобрат комуникациските вештини на секоја индивидуа.

🟢Тим за меки/младински вештини
Овој тим се стреми да им ги пружи потребните способности на младите со чија помош ќе се водат низ животот кон успешна и позитивна работа. Овие цели ќе се постигнат преку работилници, активности за градење тим, дискусии, дебати и презентации што ќе им помогнат на членовите на тимот да знаат повеќе едни за други, да се поврзат и да растат.

✨Линкот за пријавување: https://apply.youthonboard.com.mk/

Ве очекуваме!🥳🥳

EN: Talent wins games, but teamwork wins tournaments! 🤍

It’s all easier when you work as one in a team. Teamwork always guarantees success! 🎉🎊

Consequently, our organization formed three teams: the social media team, communications teams and the youth skills team. Every creative mind that wants to make change in the community, can join any team and start working in our organization.

🔵 Social media team
Today, when all information is available online, it’s important to know how to efficiently lead profiles on social media and attract the most attention. Our goal will be creating a strategy together for managing our social profile!

🔴 Communications team
The communications team serves to help the youth learn a bit more about conversing in the era of information. The main focus will be the activities, which will target developing the communicative abilities of every individual.

🟢 Youth skills team
This team strives to provide the necessary soft skills with which the youth will navigate through life into a successful and positive job. These goals will be attained through workshops, team-building activities, discussions, debates and presentations which will help the team’s members to find out more about eachother, to bond and grow.

✨ The registration link: https://apply.youthonboard.com.mk/
We are expecting you!!🥳🥳

Share on

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart