Youth On Board – ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЛАДИ

Како здружение на млади продолжуваме со младинска работа и соработка со капацитети кои работат со малди и за млади.
Длабоко веруваме дека посветеноста, работата и заедничкиот труд се од големо значење за градење на капацитетите на младите.


Активноста на младите и нивната вклученост во општествените процеси е клучна компонента која придонесува до позитивни промени и усогласување на младинските потреби со политиките за млади и институционалните системи.


Во контекст на гореспоменатите цели ве известуваме дека со Решение број 12-868/2 од 20.04.2021 година, Здружението за културен и едукативен развој МЛАДИНСКИ БОРД Штип се запиша во регистерот на младински организации, организации за млади и младински чадор организации кој го води Агенција за млади и спорт на Република Македонија, како ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЛАДИ.

Share on

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart